Polityka prywatności

 1. Defi­ni­cje

Admi­ni­stra­tor- Krzysz­tof Teysler, prowa­dzą­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą na zasa­dzie wpisu do ewiden­cji dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej pod firmą Novo­derm Group ,  z siedzi­bą przy ul. Inflanc­kiej 13/4, 91–857 Łódź, posia­da­ją­cą REGON: 360640054 i NIP: 773–230-70–78

RODO – Rozpo­rzą­dze­nie Parla­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych osobo­wych i w spra­wie swobod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE.

Serwis – serwis inter­ne­to­wy prowa­dzo­ny przez Admi­ni­stra­to­ra pod adre­sem: https://www.lightderm.pl

Użyt­kow­nik – każda osoba fizycz­na odwie­dza­ją­ca Serwis lub korzy­sta­ją­ca z jednej albo kilku usług czy funk­cjo­nal­no­ści opisa­nych w Polityce.

 1. Prze­twa­rza­nie danych

W związ­ku z korzy­sta­niem przez Użyt­kow­ni­ka z Serwi­su Admi­ni­stra­tor zbie­ra dane
w zakre­sie niezbęd­nym do świad­cze­nia poszcze­gól­nych usług. Poni­żej zosta­ły opisa­ne szcze­gó­ło­we zasa­dy oraz cele prze­twa­rza­nia danych osobo­wych groma­dzo­nych podczas korzy­sta­nia z Serwi­su przez Użytkownika.

 1. Cele i podsta­wy praw­ne prze­twa­rza­nia danych
 • w celu świad­cze­nia usług drogą elek­tro­nicz­ną w zakre­sie udostęp­nia­na Użyt­kow­ni­kom treści groma­dzo­nych w Serwi­sie, obsłu­gi zapy­tań Użyt­kow­ni­ka – wówczas podsta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest niezbęd­ność prze­twa­rza­nia do wyko­na­nia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • w celach anali­tycz­nych i staty­stycz­nych – wówczas podsta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest uzasad­nio­ny inte­res Admi­ni­stra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit f RODO) pole­ga­ją­cy na prowa­dze­niu analiz aktyw­no­ści Użytkowników,
  a także ich prefe­ren­cji w celu popra­wy stoso­wa­nych funkcjonalności
  i świad­czo­nych usług;
 • w celu ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia i docho­dze­nia rosz­czeń lub obro­ny przed nimi – podsta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest uzasad­nio­ny inte­res Admi­ni­stra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit f RODO) pole­ga­ją­cy na ochro­nie jego praw;

Aktyw­ność Użyt­kow­ni­ka w Serwi­sie, w tym jego dane osobo­we, są reje­stro­wa­ne w logach syste­mo­wych (specjal­nym progra­mie kompu­te­ro­wym służą­cym do prze­cho­wy­wa­nia chro­no­lo­gicz­ne­go zapi­su zawie­ra­ją­ce­go infor­ma­cję o zdarze­niach i dzia­ła­niach doty­czą­cych syste­mu infor­ma­tycz­ne­go służą­ce­go do świad­cze­nia usług przez Admi­ni­stra­to­ra). Zebra­ne w logach infor­ma­cje prze­twa­rza­ne są przede wszyst­kim w celach zwią­za­nych ze świad­cze­niem usług. Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza je również w celach tech­nicz­nych, admi­ni­stra­cyj­nych, na potrze­by zapew­nie­nia bezpie­czeń­stwa syste­mu infor­ma­tycz­ne­go oraz zarzą­dza­nia tym syste­mem, a także w celach anali­tycz­nych i staty­stycz­nych – w tym zakre­sie podsta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest praw­nie uzasad­nio­ny inte­res Admi­ni­stra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Pliki cookies

Serwis Admi­ni­stra­to­ra używa plików „cookies”. Brak zmia­ny usta­wień prze­glą­dar­ki po stro­nie Czytel­ni­ka jest równo­znacz­ny z wyra­że­niem zgody na ich użycie. Są to krót­kie infor­ma­cje teksto­we, zapi­sy­wa­ne na kompu­te­rze, tele­fo­nie, table­cie, czy też innym urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka. Mogą być one odczy­ty­wa­ne przez Admi­ni­stra­to­ra, a także przez syste­my nale­żą­ce do innych podmio­tów, z których usług korzy­sta (takich jak Google). Cookies zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z której pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu końco­wym oraz unikal­ny numer. Więcej infor­ma­cji na temat plików cookies można uzyskać na stro­nie www.allaboutcookies.org.

Pliki cookies stoso­wa­ne w serwi­sie nie prze­cho­wu­ją danych osobo­wych ani innych infor­ma­cji zebra­nych od Czytel­ni­ka. Serwis wyko­rzy­stu­je cookie do ziden­ty­fi­ko­wa­nia sesji prze­glą­dar­ki, co umoż­li­wia korzy­sta­nie z funk­cji serwi­su. Korzy­sta­nie z tech­nik „cookies” nie pozwa­la na pobie­ra­nie jakich­kol­wiek danych osobo­wych i adre­so­wych Czytel­ni­ka ani żadnych infor­ma­cji pouf­nych z jego komputera.

Cookies stoso­wa­ne są do nastę­pu­ją­cych celów: zacho­wa­nie bezpie­czeń­stwa usług i zapo­bie­ga­nia oszu­stwom, ułatwie­nia wydaj­no­ści stro­ny, reje­stra­cja wizyt do celów marke­tin­go­wych i staty­stycz­nych, korzy­sta­nie z funk­cji społecz­no­ścio­wych, wspie­ra­nie perso­na­li­za­cji stron inter­ne­to­wych (np. zapi­sy­wa­nia usta­wień języ­ka). Pliki cookies mogą być również wyko­rzy­sty­wa­ne i zamiesz­cza­ne przez współ­pra­cu­ją­cych z Admi­ni­stra­to­rem part­ne­rów – podle­ga­ją wówczas poli­ty­kom cookie lub poli­ty­kom prywat­no­ści zamiesz­cza­ją­cych je podmiotów.

Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie możli­wość korzy­sta­nia w celu marke­tin­gu z narzę­dzia Google Tag Mana­ger. Wiąże się to z wyko­rzy­sty­wa­niem cookies firmy Google, na przy­kład kodów Google Ads.

Zakres oraz cel groma­dze­nia danych, oraz droga kontak­tu i reali­za­cji praw czy doko­na­nia usta­wień zapew­nia­ją­cych ochro­nę prywat­no­ści zosta­ły opisa­ne w poli­ty­ce prywat­no­ści poszcze­gól­nych usłu­go­daw­ców.

Zwycza­jo­wo prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa domyśl­nie dopusz­cza wyko­rzy­sty­wa­nie cookies
w urzą­dze­niu. Admi­ni­stra­tor infor­mu­je, że można zmie­nić usta­wie­nia w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej — całko­wi­cie bloko­wać auto­ma­tycz­ną obsłu­gę plików cookies lub żądać powia­do­mie­nia o każdo­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu cookies w urządzeniu.

W przy­pad­ku stoso­wa­nia Google Chro­me, instruk­cja znaj­du­je się tutaj – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

W przy­pad­ku stoso­wa­nia Mozil­la Fire­fox, instruk­cja znaj­du­je się tutaj – https://support.mozilla.org/en-US/k­b/co­okies-infor­ma­tion-websi­tes-store-on-your-compu­ter

W przy­pad­ku stoso­wa­nia Safa­ri, instruk­cja znaj­du­je się tutaj – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

W przy­pad­ku stoso­wa­nia Micro­soft Edge, instruk­cja znaj­du­je się tutaj – https://docs.microsoft.com/en-us/mi­cro­soft-edge­/de­vto­ols-guide/debugger/cookies

W przy­pad­ku stoso­wa­nia Inter­net Explo­rer, Admi­ni­stra­tor suge­ru­je zmia­nę narzę­dzia na któreś z powyż­szych, a ponad­to instruk­cja znaj­du­je się tutaj – https://support.microsoft.com/en-us/hel­p/17442/win­dows-inter­net-explo­rer-dele­te-mana­ge-cookies

Admi­ni­stra­tor czuje się w obowiąz­ku uprze­dzić, że wyłą­cze­nie lub ogra­ni­cze­nie obsłu­gi plików cookies może spowo­do­wać trud­no­ści w korzy­sta­niu ze stro­ny internetowej
i ogra­ni­cze­nie jej funkcjonalności.

 1. Prze­twa­rza­nie danych Użytkownika.

Poza EOG: W związ­ku z tym, że niektó­re podmio­ty współ­pra­cu­ją­ce z Admi­ni­stra­to­rem mają siedzi­by poza Unią Euro­pej­ską, a zatem w świe­tle prze­pi­sów RODO są trak­to­wa­ne jako tzw. państwa trze­cie. Admi­ni­stra­tor zapew­nia, że podmio­ty zobo­wią­za­ły się do zapew­nie­nia odpo­wied­niej ochro­ny danych osobowych.

Dla Google Inc. Zbie­ra­ne dane unie­moż­li­wia­ją iden­ty­fi­ka­cję konkret­nej osoby, a więcej infor­ma­cji o stan­dar­dach prywat­no­ści narzę­dzia dostęp­ne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponad­to korzy­sta­jąc z poniż­sze­go linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnie­je możli­wość wyłą­cze­nia aktyw­no­ści mierzo­nej przez Google Analytics .

Dla Face­bo­ok Inc. –Zbie­ra­ne dane co do zasa­dy unie­moż­li­wia­ją iden­ty­fi­ka­cję konkret­nej osoby, a więcej infor­ma­cji o stan­dar­dach prywat­no­ści narzę­dzia dostęp­ne jest pod linkiem https://developers.facebook.com/docs/privacy/

Tym samym powyż­sze firmy gwaran­tu­ją prze­strze­ga­nie stan­dar­dów w zakre­sie ochro­ny danych osobo­wych, a korzy­sta­nie przez Administratora
z ich tech­no­lo­gii przy prze­twa­rza­niu danych osobo­wych jest zgod­ne z prawem.

 1. Okres prze­twa­rza­nia danych osobowych

Okres prze­twa­rza­nia danych przez Admi­ni­stra­to­ra zale­ży od rodza­ju świad­czo­nej usłu­gi i celu prze­twa­rza­nia. Co do zasa­dy dane prze­twa­rza­ne są przez czas świad­cze­nia usłu­gi lub reali­zo­wa­nia zamó­wie­nia, do czasu wyco­fa­nia wyra­żo­nej zgody lub zgło­sze­nia skutecz­ne­go sprze­ci­wu wzglę­dem prze­twa­rza­nia danych w przy­pad­kach, gdy podsta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia danych jest uzasad­nio­ny inte­res Administratora.

Okres prze­twa­rza­nia danych może być prze­dłu­żo­ny w przy­pad­ku, gdy prze­twa­rza­nie jest niezbęd­ne do usta­le­nia i docho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń lub obro­ny przed nimi, a po tym czasie jedy­nie w przy­pad­ku i w zakre­sie, w jakim będą wyma­gać tego prze­pi­sy prawa. Po upły­wie okre­su prze­twa­rza­nia dane są nieod­wra­cal­nie usuwa­ne lub anonimizowane.

 1. Upraw­nie­nia użytkownika

Użyt­kow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je prawo:

 1. dostę­pu do treści danych oraz żąda­nia ich sprostowania,
 2. usunię­cia danych,
 3. ogra­ni­cze­nia przetwarzania,
 4. prawo do prze­no­sze­nia danych,
 5. prawo wnie­sie­nia sprze­ci­wu wzglę­dem prze­twa­rza­nia danych,
 6. prawo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nadzor­cze­go – Preze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Osobo­wych ul. Staw­ki 2, 00–193 Warszawa

W zakre­sie, w jakim dane Użyt­kow­ni­ka prze­twa­rza­ne są na podsta­wie zgody, można ją wyco­fać w dowol­nym momen­cie, kontak­tu­jąc się z Administratorem.

Użyt­kow­nik ma prawo zgło­sze­nia sprze­ci­wu wzglę­dem prze­twa­rza­nia danych dla celów marke­tin­go­wych, jeśli prze­twa­rza­nie odby­wa się w związ­ku z uzasad­nio­nym inte­re­sem Admi­ni­stra­to­ra, a także – z przy­czyn zwią­za­nych ze szcze­gól­ną sytu­acją Użytkownika –
w innych przy­pad­kach, gdy posta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia danych jest uzasad­nio­ny inte­res Admi­ni­stra­to­ra (np. w związ­ku z reali­za­cją celów anali­tycz­nych i statystycznych).

 1. Odbior­cy danych

W związ­ku z reali­za­cją usług dane osobo­we będą ujaw­nia­ne zewnętrz­nym podmio­tom, w tym w szcze­gól­no­ści dostaw­com odpo­wie­dzial­nym za obsłu­gę syste­mów infor­ma­tycz­nych, agen­cje marke­tin­go­we (w zakre­sie usług marke­tin­go­wych) oraz podmio­tom powią­za­nym z Administratorem.

W przy­pad­ku uzyska­nia zgody Użyt­kow­ni­ka jego dane mogą zostać także udostęp­nio­ne innym podmio­tom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie prawo ujaw­nie­nia wybra­nych infor­ma­cji doty­czą­cych Użyt­kow­ni­ka właści­wym orga­nom bądź osobom trze­cim, które zgło­szą żąda­nie udzie­le­nia takich infor­ma­cji, opie­ra­jąc się na odpo­wied­niej podsta­wie praw­nej oraz zgod­nie z prze­pi­sa­mi obowią­zu­ją­ce­go prawa.

 1. Kontakt

Kontakt z Admi­ni­stra­to­rem jest możli­wy pod adre­sem e‑mail kteysler@gmail.com

 1. Zmia­ny Poli­ty­ki Prywatności

Poli­ty­ka jest na bieżą­co wery­fi­ko­wa­na i w razie potrze­by aktu­ali­zo­wa­na. Aktu­al­na wersja Poli­ty­ki zosta­ła przy­ję­ta i obowią­zu­je od 21.04.2021